Sobre mí

بابا لنگ دراز عزیز من اسمم را عوض کرده ام. البته در دفتر هنوز اسمم همان پریماست ولی همه مرا جودی صدا میکنند.…

30 años, Mujer
Shiraz, Irán

Información adicional

بابا لنگ دراز عزیز
من اسمم را عوض کرده ام.
البته در دفتر هنوز اسمم همان پریماست ولی همه مرا جودی صدا میکنند.
خیلی بد است که آدم نتواند غیر از یک اسم خودمانی اسمی روی خودش بگذارد نه؟
البته من هنوز نتوانسته ام بااسم جودی کنار بیایم.
انگار نام های خانوادگی را از روی دفتر تلفن برداشته اند،فامیلی ابوت در صفحه اول دفتر تلفن است.
نام های کوچک را هم از هرجایی میتوانسته بردارند.
لابد نام پریما را از روی سنگ قبر برداشته اند
من همیشه از این اسم متنفر بوده ام ولی از جودی بدم نمی آید،بامزه است.
اما جودی اسم دختر دیگری
Inglés